!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Styrelsen

Styrelsen

 

Medlemmarna är alltid välkomna att kontakta styrelsen med frågor och förslag. Styrelsen har ett postfack i uppgången Bågljusvägen 3, eller så kan ledamöterna kontaktas direkt via mail eller telefon.

 

Styrelsens ansvarsomården

Styrelsen företräder föreningens alla medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa.

Styrelsen tillsätts av medlemmarna på den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman kan även avsätta den sittande styrelsen. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det.

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten.

Styrelsen ska registreras hos Bolagsverket.  Samtliga ledamöter i styrelsen har tystnadsplikt. Styrelseprotokollen är därför inte offentliga handlingar eller tillgängliga för medlemmarna.

Ordförande har utslagsröst och ansvarar för att:
Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma
Se till att protokoll förs på sammanträde
Se till att föreningen är försäkrad
Se till att attestregler upprättas och efterföljs och
Är ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda


Sekreteraren ansvarar för att:
Förbereda styrelsesammanträde och även föreningsstämmor
Föra protokoll och se till att de undertecknas
Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande
Se till att styrelsens beslut följs upp

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi och då bl.a:
Placering och bevakning av lån
Lämna förslag till budget till övriga i styrelsen
Informera övriga i styrelsen om ekonomin genom rapportering

Vice ordförande träder in då ordförande är frånvarande.

Ledamöterna har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner.

Suppleanten kan ses som en reserv i det fall någon ordinarie ledamot avgår.