!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Flanörens webbplats

Att bo i bostadsrätt

Lite historik

Bostadsrätt är en boendeform som har funnits sedan slutet på 1800- talet. Till en början löd verksamheten under Lag om ekonomiska föreningar. Denna lag var inte anpassad för boendefrågor och den första bostadsrättslagen kom 1930.

En ny bostadsrättslag kom 1971 och nuvarande lag är från 1991. Vissa förändringar till nuvarande lag gjordes 2003. Bostadsrätt är en svensk företeelse men liknande boendeformer finns även i Norge och Finland.

Med bostadsrätt har man nyttjanderätt till en viss lägenhet på obegränsad tid. 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskap i en bostadsrättsförening ger rösträtt på stämman och därmed möjlighet att vara med och fatta viktiga beslut.                                                                                
Till föreningsstämman kan man även lämna in egna förslag till beslut genom motioner. När motioner ska vara inlämnade meddelas i kallelsen till stämman.    
Flanören är en äkta bostadsrättsförening.

Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet

Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätten till sin lägenhet utan tidsbegränsning. (En viktig skillnad mot hyresrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet på begränsad tid). Som medlem och bostadsrättshavare måste du ta hänsyn till föreningens regler (stadgarna) och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

Stadgarna återfinns i sin helhet under sidan Föreningen

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten, den kringliggande marken och lägenheterna och bostadsrättshavarna måste vara medlem i denna förening. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhållet av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset. Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är dock, enligt föreningens stadgar, att han dels skall vidta de reparationer och det underhåll som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Bostadsrättshavaren skall vidare åtgärda de skador som uppstår i lägenheten oavsett om skadorna uppkommit genom hans eget vållande eller på annat sätt, exempelvis genom en olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Han är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som betraktas som ”gott skick” preciseras inte i lagen och ej heller i bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Flanören, § 6 regleras närmare vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Det har också markerats att det inte endast avser underhåll utan också en reparationsskyldighet för bostadsrättshavaren. Vidare framgår att föreningen har ett ansvar för föreningens fastighet och att denna skall vara väl underhållen och i gott skick.

Bostadsrättshavaren svarar för den inredning som föreningen försett lägenheten med, samt den inredning som bostadsrättshavaren själv tillför lägenheten.

I § 7 regleras bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar i lägenheten. Bedömning av om en förändring är väsentlig, skall endast göras i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden.

Om en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder som innebär att han överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan han åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.